Despre liceu

Tradiţie în pregătirea de specialişti în domeniile alimentaţie şi turism, textile-pielărie, mecanic

Despre liceul tehnologic Gherla

Şcoala noastră are o veche şi bogată tradiţie în pregătirea de specialişti în domeniile alimentaţie şi turism, textile-pielărie, mecanic.

Şcoala a fost  înfiinţată în 1968 ca Grup Şcolar Cooperatist.

Modificările intervenite în timp :

 • 1968 - 1980 - Grup Şcolar Cooperatist
 • 1980 - 1993 - Şcoala Profesională de CooperaţieDin 1968 pînă în 1993 şcoala a funcţionat sub tutela CENTROCOOP pregătind cadre pentru sistemul cooperatist.

 • 1993 - 2004 – Şcoala Profesională Gherla trece de la CENTROCOOP la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.     
 • 2004 – şi-a schimbat denumirea în Şcoala de Arte şi Meserii Gherla
 • 2006 –şi-a schimbat denumirea în Grup Şcolar Gherla
 • 2012-transformat în Liceul Tehnologic Gherla

In decursul celor 40 de ani de activitate, elevii şcolarizaţi au fost din toate zonele ţării, excepţie făcând ultimii 12 ani când am şcolarizat elevi din zona Gherla - Dej.

De la data înfiinţării şcoala a pregătit elevi la învăţământul de zi forma: profesional, liceal şi ucenicie, iar între 1990-1993 am avut şi clase de seral.

Domeniile în care noi pregătim elevi sunt:

- domeniul mecanic,  domeniul alimentaţie  şi turism,  domeniul industrie textilă şi pielărie, alimentaţie.

În perspectivă având în vedere cerinţele pieţii muncii din zona Gherla ne propunem introducerea unor profile noi.

Liceul Tehnologic Gherla situat in  municipiul Gherla oferă servicii educaţionale pentru tinerii din municipiul Gherla şi din împrejurimi.

Misiune & Valori

Să pregătim tinerii pentru viaţă şi pentru dinamica muncii în vederea formării unui om adaptabil la schimbare, mai bun, mai iubitor de cinste, adevăr şi muncă.

Misiunea unităţii noastre ca şcoală comunitară este:

- formarea unui absolvent de liceu (filiera tehnologică, profil Servicii şi profil Tehnic) responsabil, autonom, cu capacitate de decizie în privinţa carierei, adaptabil la schimbare şi capabil de integrare în comunitate.

- să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.

- accesul egal la educaţie pentru atingerea calităţii serviciilor educaţionale, printr-o comunicare deschisă şi permanentă cu partenerii educaţionali şi sociali pentru transformarea şcolii într-o sursă de dezvoltare a comunităţii locale.

- de a fi deschisă pentru toţi cetăţenii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională.

- de a asigura fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală şi lingvistică diferită.

- de a învăţa  elevii să aprecieze cultura, frumosul şi binele,  să discearnă adevăratele valori şi cum trebuie respectate, apărate şi promovate aceste valori.

VIDEO

Prezentare generală a liceului

Activitate elevi

Puncte forte ale liceului

 • personal didactic şi auxiliar competent, calificat management reformator
 • toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia in vigoare privind ocuparea forţei de muncă şi egalitatea şanselor
 • rezultate bune obţinute de elevi
 • drepturile şi responsabilităţile elevului sunt clar definite ( ROFUIP şi Regulamentul intern al şcolii)
 • parteneriate viabile şi eficiente
 • conectare la Internet 24 ore pe zi
 • resurse extrabugetare
 • existenţa în şcoală a unui psiholog
 • oferta educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii
 • programele de învăţare demonstrează angajamentul de a pune elevii pe primul loc şi de a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte opţiunile
 • preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii
 • Informarea cadrelor didactice în  consilii profesorale,dezbateri la nivelul comisiilor, afişarea în sala profesorală a noutăţilor apărute.
 • Monitorizarea modului de aplicare a foii de parcurs prin verificarea schiţei lecţiei,proiectarea secvenţelor nou introduse
 • Monitorizarea întocmirii şi completării tuturor documentelor şcolare în toate sectoarele
 • Monitorizarea efectuării serviciului pe şcoală
 • Derularea de activităţi în parteneriat cu Poliţia de Proximitate
 • Revizuirea R.I. în conformitate cu LEN
 • Monitorizarea pregătirilor suplimentare ale elevilor pentru examenul de BAC
 • Încheierea convenţiilor de practică cu agenţii economici
 • Elaborarea unui plan de măsuri în vederea reducerii numărului de absenţe şi a violenţei in şcoală
 • Lectorate cu părinţii având ca tema absenteismul
 • Monitorizarea,analiza şi măsurile propuse pentru remedierea rezultatelor obţinute la testele iniţiale conform foii de parcurs
 • Asigurarea pregătirii elevilor în vederea susţinerii ex. de bac.
 • Monitorizarea modului de realizare a momentului ortografic şi a celui de lectură
 • Elaborarea ofertei CDL pentru anul şcolar 2020-2021, vizat de agenţi economici
 • Asigurarea accesului la cursurile de formare organizate de ISJ
 • Înscrierea cadrelor didactice la programe de perfecţionare prin grade didactice
 • Aplicarea unor chestionare aplicate elevilor privind absenteismul, violenţa şi hărţuirea in şcoli
 • Aplicarea corectă în unitatea de învăţământ a noutăţilor legislative (Legea 1/2011, legislaţia secundară)
 • Monitorizarea aplicării măsurilor de siguranţă a elevilor şi de reducere a violenţei în şcoală (existenţa şi respectarea planurilor operaţionale, a procedurilor specifice;
 • efectuarea serviciului pe şcoală
 • Colaborarea eficientă cu ISJ Cluj, Primăria municipiului Gherla, cu şcolile şi alţi parteneri educaţionali din Gherla
 • Stabilirea tematicii pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 3.
 • Amenajarea spaţiilor şcolare cu elemente de décor in funcţie de sezon şi diferite evenimente
 • S-au elaborat planurile de masuri :

PLAN DE MASURI  PENTRU  ASIGURAREA  PROTECŢIEI  ELEVILOR ŞI PERSONALULUI  DIDACTIC(intervenţie şi gestionare a  situaţiilor de violenţă în mediul şcolar)

 PLAN DE MASURI  PENTRU MONITORIZAREA ŞI COMBATEREA ABSENTEISMULUI

 • S-au întocmit noi proceduri pentru rezolvarea unor situaţii din viaţa şcolii
 • S-au revizuit procedurile comisiei, pentru a corespunde cerintelor actuale.
 • S-a întocmit Raportul de autoevaluare a organizaţiei, pe anul şcolar precedent
 • S-a întocmit Planul de îmbunătăţiri pe anul şcolar 2020-2021;
 • A avut loc inspecţia de validare a raportului de autoevaluare;
 • S-a întocmit planul de acţiune a CEAC
 • Activitati extrascolare

Facilități și resurse

 • Laboratoare
 • Bibliotecă
 • Sală sport
 • Cabinet consiliere
 • Cabinet medical
 • Siguranță

Context

 • scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani datorită scăderii ratei natalităţii
 • orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată superficial, bazată pe idei preconcepute
 • dezinteresul manifestat de majoritatea părinţilor faţã de şcoalã
 • delicvenţa juvenilã
 • migraţia forţei de muncă calificată spre ţările europene dezvoltate
 • dificultăţi de integrare socio – profesională a absolvenţilor
 • lipsa de autonomie a şcolilor în selectarea personalului
 • criza economica

Oportunități

 • domenii de pregătire profesionale aparţinând sectoarelor economice prioritare în zonă
 • elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi / sau au o „a doua şansă” de a fi evaluaţi pentru o altă specialitate
 • disponibilitatea agenţilor economici pentru dezvoltarea parteneriatului cu şcoala, sponsorizări pentru şcoală
 • programele cu finanţare europeană
 • gradul de implicare a comunităţii locale în susţinerea procesului de învãţãmânt
 • necesitatea formãrii continue a adulţilor

 

Search